232,381 Reputation

165 yesterday
180 2 days ago
230 Nov 26
190 Nov 25
95 Nov 24
70 Nov 23
40 Nov 22
75 Nov 21
75 Nov 20
135 Nov 19
165 Nov 18
135 Nov 17
95 Nov 16
125 Nov 15
85 Nov 14
40 Nov 13
125 Nov 12
270 Nov 11
145 Nov 10
195 Nov 9
115 Nov 8
45 Nov 7
20 Nov 6
10 Nov 5
45 Nov 4
80 Nov 3
245 Nov 2
30 Nov 1
133 Oct 31
75 Oct 30