6,793 Reputation

10 yesterday
12 Nov 12
60 Nov 11
10 Nov 10
15 Oct 27
10 Oct 21
28 Oct 1
32 Sep 30
35 Sep 26
50 Sep 25
40 Sep 24
15 Sep 18
10 Sep 17
10 Sep 11
30 Sep 10
80 Sep 9
20 Sep 8
2 Sep 6
20 Sep 4
10 Sep 3
30 Sep 2
30 Sep 1
10 Aug 13
10 Aug 5
10 Jul 27
8 Jul 16
20 Jul 15
40 Jul 14
-2 Jun 24
10 Jun 23